bankas SNORAS
Į titulinį Rašykite mums
Bankas SNORAS Euras BDAR Kontaktai
LTRUEN

Naujienos
DUK - dažniausiai užduodami klausimai
Informacija kreditoriams
Informacija kontrahentams
Informacija paskolų turėtojams
Kreditorių komiteto viešieji pranešimai
Parduodamas turtas

Užsisakykite naujienas įvesdami savo el. pašto adresą:
* Norėdami užsiprenumeruoti naujienas, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Užsisakyti naujienas".
** Norėdami atsisakyti naujienų prenumeratos, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite mygtuką "Atsisakyti naujienų".

2011-12-02
INFORMACIJA BANKO SNORAS INDĖLININKAMS

Kada įvyko AB banko SNORAS draudžiamasis įvykis?

AB banko SNORAS draudžiamasis įvykis įvyko 2011 lapkričio 24 dieną. Lietuvos bankas atšaukė AB banko SNORAS veiklos licenciją.

Kas, kaip ir per kiek laiko išmoka draudimo išmokas?

Draudimo išmokos išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo įmonės taryba gali pratęsti šį terminą ne daugiau kaip 10 darbo dienų.
Draudimo įmonė iš bankrutuojančio draudėjo gauna draudimo išmokoms skaičiuoti reikalingą informaciją, bei paskaičiuoja kiekvienam indėlininkui jam priklausančią draudimo išmoką. Parenkamas bankas per kurį bus išmokamos draudimo išmokos, bei šiam bankui perduodami draudimo išmokų duomenys. Bankas pradeda išmokėti bankrutuojančio draudėjo indėlininkams draudimo išmokas. Apie tai, kur ir kaip mokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė per žiniasklaidą informuoja visuomenę.
Toks draudimo išmokų išmokėjimo būdas plačiai paplitęs visame pasaulyje. Svarbu tai, kad indėlininkui, dėl draudimo išmokos, nereikia atlikti jokių veiksmų, tai yra, nereikia niekur kreiptis, rašyti prašymų ir panašiai.
Gyventojams draudimo išmokos bus mokamos AB SEB banke.
Juridiniams asmenims draudimo išmokos bus mokamos šiuose bankuose: Vilniaus apskirtyje – AB SEB banke, Kauno – AB Ūkio banke, Klaipėdos – Danske banke, Šiaulių – AB Šiaulių banke, Panevėžio – Nordea banke, Alytaus ir Marijampolės – AB banke „Swedbank“, Telšių ir Utenos apskrityse – AB DNB banke, Tauragės apskrityje – UAB Medicinos banke.

Kokie indėliai yra apdraudžiami?

Indėlis – indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas). Tuo atveju, kai indėlio reikalavimo teises turi indėlininkų grupė, indėlis padalijamas kiekvienam iš jų lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių kyla jų reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta ko kita.

Kokios draudžiamų indėlių valiutos?

Bankai bei kredito unijos apdraudžia indėlius litais ir užsienio valiuta - Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis (žr.draudžiamų indėlių valiutų sąrašą).

Kieno indėliai yra nedraudžiami?

Draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:
1) Lietuvos banko;
2) VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”;
3) kredito įstaigų;
4) finansų maklerio įmonių;
5) pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
6) pensijų fondų;
7) valdymo įmonių;
8) įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
9) kolektyvinio investavimo subjektų.

Kas turi teisę į draudimo išmoką?

Laikoma, kad draudėjas yra apdraudęs indėlius tada, kai moka draudimo įmokas nustatyta tvarka. Kai draudėjui paskelbiamas draudžiamasis įvykis, indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką. Tačiau, jei buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas dėl indėlininko indėlio lėšų įsigijimo teisėtumo, bet dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokos išmokėjimas tokiam indėlininkui sustabdomas.

Draudimo išmokos nemokamos:
1) indėlininkams, kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
2) indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudiminio įvykio dienos;
3) banko, kredito unijos administracijos vadovams, banko, kredito unijos vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 5 procentų banko akcinio kapitalo dalį, ar asmenims, ne mažiau kaip 5 procentus banko akcinio kapitalo turinčiose įmonėse turintiems daugiau kaip 50 procentų kapitalo; asmenims, atliekantiems nepriklausomą banko, kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
4) banko, kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu banko, kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesni už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė, negu nurodyta Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje;
5) už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
6) už indėlius, kuriems draudėjas yra nustatęs palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito įstaigoje nustatytą palūkanų normą.

Koks draudimo išmokos dydis?

100 procentų indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais.

Kas ir kaip apskaičiuoja draudimo išmokas?

Draudimo išmokas bankrutuojančio draudėjo indėlininkams apskaičiuoja draudimo įmonė -valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. Draudimo įmonė draudimo išmokas apskaičiuoja remdamasi draudėjo duomenimis. Bankrutuojančio draudėjo administratorius privalo ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo draudėjui iškeltos bankroto bylos pateikti draudimo įmonei tikslius indėlininkų bei indėlių duomenis.

Kaip skaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.
Indėlininko draudimo išmoka apskaičiuojama taip:
1) susumuojamos indėlininkui priklausančios lėšos, laikomos banke arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (arba) banko sąskaitos sutartis, o taip pat kiti pinigai, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos atliekamų finansinių indėlių operacijų (išskyrus reikalavimo teises pagal indėlio pasaugos sutartis) bei indėlininkui priklausanti pinigų dalis, į kurią reikalavimų teises turi indėlininkų grupė. Į šią sumą įtraukiamos indėlininko lėšos, laikomos visuose to paties draudėjo skyriuose (filialuose).

2) iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais kompensuojama 100 proc.
Pavyzdžiui:
Didžiausia draudimo suma - 100 000 eurų arba 345 280 litų.
1. Klientas turi indėlį - 15 000 litų (LTL) ir 10 000 eurų (EUR).Taigi indėlio dydis lygus:
15 000 LTL + 10 000 EUR x 3,4528 = 49 528 LTL
Klientui priklausančios draudimo išmokos dydis (K) bus toks:
K = 49 528 x 100 proc.
arba K = 49 528 litų.
2. Klientas turi indėlį 250 000 LTL ir 30 000 EUR.
Indėlio dydis: 250 000 LTL + 30 000 EUR x 3,4528 = 353 584 LTL
Draudimo išmoka (K) bus maksimali:
K = 345 280 LTL.

3. Klientas turi indėlį 500 000 LTL
Draudimo išmoka (K) bus maksimali:
K = 345 280 LTL.

Tačiau tais atvejais, jeigu indėlininkas turi banko paskolą ar kitų finansinių įsipareigojimų kredito įstaigai,
jo turėta indėlio suma yra sumažinama jo įsipareigojimų suma. Jeigu indėlis yra didesnis už įsipareigojimų sumą, draudimo išmoka apsakaičiuojama nuo jų skirtumo, o jeigu mažesnis - indėlininkui draudimo išmoka nepriklauso.
Pavyzdžiui:
1. Indėlio suma 50 000 Lt, paskolos ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigai suma 20 000 Lt, tai draudimo išmoka bus skirtumas, t.y. 30 000 Lt.
2. Indėlio suma 50 000 Lt, paskolos ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigai suma 60 000 Lt, tai indėlininkui draudimo išmoka nemokama

Kas draudžia indėlius?

Indėlius draudžia draudėjai, t. y. bankai ir kredito unijos. Indėlių draudimą administruoja draudimo įmonė Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Koks indėlių draudimo objektas?

Tai bankuose bei kredito unijose laikomi indėlininkų - fizinių ir juridinių asmenų - indėliai litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.

Kieno indėliai yra draudžiami?

Pagal Lietuvos indėlių draudimo sistemą yra apdraudžiami fizinių ir juridinių asmenų indėliai. Indėlių draudimo principas yra tas, kad vieno asmens indėlius skirtingi draudėjai apdraudžia atskirai. Tai reiškia, kad vieno asmens indėliai, laikomi skirtinguose bankuose, yra garantuojami atskirai pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Indėlių draudimo nuostatos taikomos indėlininkui, bet ne indėliui. Tai yra, visi vieno indėlininko draudžiamieji indėliai, esantys viename banke, sumuojami, ir draudimo išmoka nustatoma pagal gautą sumą. Atkreipiame dėmesį, kad kartu sumuojami visi vieno indėlininko indėliai, laikomi visuose vieno banko skyriuose ir filialuose, esančiuose Lietuvos Respublikoje.

Kas dalyvauja indėlių draudimo sistemoje?

Indėlius draudžia bankai ir kredito unijos. Jeigu Europos ekonominės erdvės valstybės jurisdikcijai nepriklausančio užsienio banko ar įmonės Lietuvos Respublikoje įsteigtame filiale laikomi indėliai ar prisiimti įsipareigojimai investuotojams yra apdraudžiami (kompensuojami) arba kitaip užtikrinamas jų saugumas pagal užsienio valstybės teisės aktus, tačiau draudimo įmonės taryba nustato, kad šios indėlių ar įsipareigojimų investuotojams apdraudimo (kompensavimo) arba kitokios saugumo užtikrinimo sąlygos yra blogesnės, negu nustatyta šiame Įstatyme, tai filialą įsteigęs užsienio bankas ar įmonė privalo draudimo įmonės tarybos nustatyta ir „Valstybės žiniose“ paskelbta tvarka papildomai apdrausti filiale laikomus indėlininkų indėlius, užsienio banko ar įmonės filiale prisiimtus įsipareigojimus investuotojams. Europos ekonominės erdvės valstybės jurisdikcijai priklausantis užsienio bankas ar įmonė, įsteigę filialą Lietuvos Respublikoje, šiuo atveju turi teisę papildomai apdrausti filiale laikomus indėlius ir filiale prisiimtus įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu Lietuvos indėlių draudimo sistemoje indėlius draudžia komerciniai bankai ir kredito unijos.
Kiek ir kaip bankai bei kredito unijos moka už draudimo sistemą?

Komerciniai bankai sumoka draudimo įmonei draudimo įmokas, per metus sudarančias 0,45 proc. visų draudžiamų indėlių, o kredito unijos - 0,2 proc. visų draudžiamų indėlių.
Draudimo įmonės taryba turi teisę mažinti draudimo įmokos normą, atsižvelgiant į Indėlių draudimo fondo ir visų draudžiamų indėlių santykį.

Kada ir kas gali nutraukti indėlių draudimą?

Jeigu draudėjo priežiūros institucija atšaukia draudėjui teisę laikinai ar visam laikui priimti indėlius, tokiam draudėjui draudimo įmonės taryba be išankstinio įspėjimo atitinkamai laikinai ar visam laikui nutraukia indėlių draudimą. Apie teisės priimti indėlius atšaukimą priežiūros institucija nedelsdama privalo informuoti draudimo įmonės tarybą.
Jeigu draudėjas pažeidžia draudimo tvarką ir (arba) jo veikla kelia pavojų draudimo įmonės sugebėjimui vykdyti įsipareigojimus, draudimo įmonės taryba, pranešusi apie tai priežiūros institucijai, įspėja draudėją apie galimą draudimo nutraukimą ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių. Jeigu per 12 mėnesių po įspėjimo draudėjas nepašalina draudimo tvarkos pažeidimų, draudimo įmonės tarybos sprendimu, suderintu su draudėjo priežiūros institucija, draudėjo priimamų indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimas gali būti nutrauktas.
Apie indėlių draudimo nutraukimą draudimo įmonė paskelbia "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai".

Kokios indėlininkų teisės nutraukus indėlių draudimą?

Jeigu draudėjui, kuriam yra nutrauktas indėlių draudimas, įvyksta draudiminis įvykis, draudimo įmonė išmoka draudimo išmokas tik tiems indėlininkams, kurių indėliai buvo priimti iki draudimo nutraukimo.
 


Indėlininkai, kurie turi užklausų Indėlių draudimo fondui dėl jų draudimo kompensacijos sumos, turėtų užpildyti Indėlininko užklausos formą ir ją nurodytu adresu pateikti valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas".


AB banko SNORAS indėlių draudimas
Indėlių draudimo fondas buvo įsteigtas 1996 m. Indėlių draudimo fondo atliekami mokėjimai yra reguliuojami 2002 m. birželio 20 d. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu. Kompensacijos indėlininkams yra skaičiuojamos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau - Indėlių draudimo fondas).
Indėlių draudimo fondas išmoka kompensacijas bankrutuojančio banko SNORAS indėlininkams, kuriems priklauso teisė gauti draudimo išmokas. Nustatyta, kad draudžiamasis įvykis įvyko 2011 m. lapkričio 24 d.

Bankai, kuriuose turintys teisę gauti išmokas indėlininkai gali prašyti kompensacijų, buvo parinkti 2011 m. lapkričio 28 d. Šių bankų sąrašas yra paskelbtas ir viešai prieinamas Indėlių draudimo fondo internetinėje svetainėje.
Indėlių draudimo fondas naudojasi banko SNORAS pateikta informacija, pagal kurią yra nustatomi asmenys, kuriems priklauso teisė į išmokas. Dėl nedidelės klientų kategorijos dalies šiuo metu nėra nuspręsta, tačiau pradėti išmokų mokėjimo procesas didžiajai daliai klientų jau pradėtas.

Žemiau nurodyti klausimai ir atsakymai yra skirti būtent banko SNORAS atvejui ir papildo Indėlių draudimo fondo internetinėje svetainėje esančius bendruosius klausimus ir atsakymus.

1. Kodėl vis dar negaunu man priklausančios išmokos?

Yra keletas priežasčių, kodėl vis dar negaunate jums priklausančios išmokos:

  • Jeigu jūs esate SNORO lizingo klientas, turintis teisę į išmoką, mes tikimės sudaryti sąlygas atgauti jums priklausančias lėšas iki 2011 m. pabaigos.
  • Jeigu jūsų sąskaitos buvo areštuotos (prieš banko SNORAS bankrotą) antstolių, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros ar kitų institucijų ir jums priklauso teisė į išmoką, mes tikimės sudaryti sąlygas atgauti jums priklausančias lėšas iki 2011 m. pabaigos.
  • Jeigu jūsų sąskaita yra valdoma kito asmens (pavyzdžiui, nepilnamečiams asmenims priklausančias lėšas valdo jų tėvai) ir jums priklauso teisė į išmoką, mes tikimės sudaryti sąlygas atgauti jums priklausančias lėšas iki 2011 m. pabaigos.
  • Jeigu bankas SNORAS iki šiol neturi teisingų jūsų duomenų (pavyzdžiui, adreso, asmens kodo). Bankas SNORAS susisiekia su šiais asmenimis, tačiau jeigu su jumis iki šiol nebuvo susisiekta ir jūs manote, kad šis atvejis yra taikomas jumis, prašome paskambinti numeriais 8 800 272 72 (Lietuvos Respublikoje) ir +370 5 239 22 39 (iš užsienio).
  • Jeigu jūs nepatenkate į vieną iš aukščiau įvardintų kategorijų, prašome skambinti į SNORĄ telefonais 8 800 272 72 (Lietuvos Respublikoje) ir +370 5 239 22 39 (užsienio šalių piliečiams) arba užpildyti kliento užklausos formą Indėlių draudimo fondo arba banko SNORAS internetinėje svetainėje.
  • 2011 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta Reikalavimo teisių perleidimo ir bendradarbiavimo sutartis, kuria UAB „Snoro lizingas“ perleido AB bankui "Snoras" portfelį reikalavimo teisių, kylančių iš Snoro lizingas klientų finansinių įsipareigojimų pagal tokias sutartis: Paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartys, Paskolos (vartojimo kredito) sutartys – kai paskola išduodama grynaisiais pinigais, Tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartys ir Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartys. Į šią aplinkybę atsižvelgiama skaičiuojant draudimo išmoką.

Visi aukščiau nurodyti atvejai yra sprendžiami ir mes iš anksto dėkojame už jūsų kantrybę.

2. Kaip aš galiu gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mano išmoka buvo paskaičiuota?
Bankas SNORAS šiuo metu rengia informaciją, apie tai, kaip buvo apskaičiuota jūsų išmoka, kuri bus pateikta jūsų internetinės bankininkystės puslapyje. Jeigu jūs neturite savo asmeninės internetinės bankininkystės sąskaitos, prašome skambinti 8 800 272 72 (Lietuvos Respublikoje) ir +370 5 239 22 39 (iš užsienio) ir banko SNORAS atstovai pateiks jums reikalingą informaciją. Bankas SNORAS šiuo metu deda visas pastangas, kad tokia informacija per internetinę bankininkystę būtų prieinama 2011 m. gruodžio 19 d.

3. Ką aš turėčiau daryti, jeigu dar negaliu gauti man priklausančios išmokos arba jeigu aš turiu klausimų dėl gautos išmokos dydžio?
Užklausos forma yra prieinama Indėlių draudimo fondo arba banko SNORAS internetinėje svetainėje. Jūs galite užpildyti užklausos formą ir atsiųsti šią formą Indėlių draudimo fondui paprastu paštu, faksu (+370 5 213 55 46) arba elektroniniu paštu (pretenzijos@iidraudimas.lt). Užklausos formą jūs taip pat galite gauti SEB banko padalinyje arba skambinant 8 800 272 72 (Lietuvos Respublikoje) ir +370 5 239 22 39 (iš užsienio).

4. Aš pateikiau užklausos formą, kada aš galiu tikėtis atsakymo?
Indėlių draudimo fondas šiuo metu dirba su dideliu užklausų kiekiu ir pasistengs atsakyti į jūsų užklausą kaip įmanoma greičiau. Mes informuosime jus apie proceso eigą.

5.
Jeigu aš turiu daugiau negu 100 000 eurų savo sąskaitoje, ar tai reiškia, kad aš prarasiu savo pinigus?
Indėlininkai, kurių visų banke SNORAS laikomų lėšų suma viršija galimos išmokos dydį, gaus išmokas iki 100 000 eurų Indėlių draudimo fondo vykdomo išmokų mokėjimo proceso metu.
Indėlininkai, kurių indėlis viršija nurodytą sumą įgis teisę dalyvauti banko SNORAS bankroto procese kartu su kitais kreditoriais.
Bankroto administratorius suteiks jums detalią informaciją kaip paruošti kreditorinį reikalavimą banko SNORAS bankroto byloje.

6.
Kaip elgtis asmenims, kurie turi kelias sąskaitas susijusiuose bankuose?
Asmenims, turintiems kelias sąskaitas banke SNORAS, Indėlių draudimo fondas išmokės išmoką iki 100 000 eurų asmeniui, ne turimai sąskaitai.

7.
Mano pinigai bendroje sąskaitoje. Kaip Indėlių draudimo fondas išmokės išmoką?
100 000 eurų išmokos riba taikoma visiems indėlininkams bendrai jų visų indėlių sumai, nepriklausomai nuo to, kiek sąskaitų jie turi ir ar tai vieno asmens, ar kelių asmenų bendra sąskaita. Bendros sąskaitos atveju Indėlių draudimo fondas preziumuos, kad pinigai toje sąskaitoje turi būti sąskaitos turėtojams padalinami lygiomis dalimis, išskyrus atvejus, kai turimi duomenys rodo kitaip. Tai taikoma ir tais atvejais, kai neseniai išsiskyrėte su savo partneriu.
Tai reiškia, kad kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką.

8. Kaip elgtis, jei aš skolingas SNORUI?
Jūs privalote ir toliau mokėti įmokas vadovaujantis jūsų paimtos paskolos sąlygomis. Bankroto administratorius ir konsultantai šiuo metu sprendžia, kaip skolininkai turės mokėti paskolos grąžinimo įmokas SNORUI. Bankroto administratorius netrukus paskelbs detalesnę informaciją, kaip mokėti paskolos grąžinimo įmokas.

9. Ar kokia nors dalis pinigų, kuriuos aš esu skolingas SNORUI, bus išskaičiuota iš mano indėlio, kai jūs skaičiuosite, kokia išmokos suma man mokėtina?
Taip. Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą jums mokėtina išmoka bus apskaičiuojama iš jūsų indėlio atėmus visus jūsų įsipareigojimus SNORUI, vadovaujantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

10.
Ar jūs man kompensuosite visas palūkanas, kurias aš sukaupiau savo sąskaitoje?
Indėlininkui iki 2011 m. lapkričio 24 d. (draudiminio įvykio) mokėtinos palūkanos bus išmokėtos kaip išmokos sumos dalis.

11.
Ar draudimas apima įvairiomis valiutomis padėtus indėlius?
Taip. Bankai ir kredito unijos draudžia indėlius litais ir užsienio valiuta - JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.

12.
Koks valiutos kursas naudojamas konvertuojant mano sąskaitos likutį užsienio valiuta į litus?
2011 m. lapkričio 24 dieną (draudiminio įvykio dieną) Lietuvos banko paskelbtas valiutos kursas.

13.
Ką daryti, jei noriu pareikšti savo reikalavimus kaip SNORO kreditorius?
Jei jūs vis dėlto neturite teisės į išmoką iš Indėlių draudimo fondo arba jeigu jūsų išmoka nepadengia visos jūsų indėlio sumos, jūs būsite SNORO kreditorius ir turėsite teisę dalyvauti SNORO bankroto procese kartu su kitais kreditoriais.

Bankroto administratorius artimiausiu metu susisieks su jumis ir pateiks detalią informaciją, kaip pareikšti kreditorinį reikalavimą SNORO bankroto procese.


VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ INDĖLININKO ATMINTINĖ
Kitos naujienos
AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius
Telefonas: +370 5 2327423 (pirm.-ketv. 8.00-17.00, penkt. 8.00-15.45)
El. paštas: paklausimai@snoras.com

  © 2011 AB bankas SNORAS
Sprendimas: C I T R U S ®